Grön BoStad Stockholm lanserar stöd för att utvärdera hållbara lösningar

Frukostmöte 26 oktober

Stöd till verifiering av produkter och tjänster, och ny testbädd i februari.

Via Grön BoStad Stockholm kan små och medelstora företag få ekonomisk hjälp för att utveckla tekniker och tjänster. Det sker till exempel genom teknisk verifiering och bedömning av miljöeffekter. Upp till 150 000 kronor per projekt delas ut, ansökningen är öppen fram till årsskiftet.

 – Vi har två projekt igång och vill gärna starta fler. I februari 2018 hoppas vi dessutom kunna komma igång med en testbädd i en levande boendemiljö, säger Johan Strandberg, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Johan Strandberg från IVL uppmanade deltagarna att skicka in projektansökningar före årets slut.

Johan Strandberg var en av talarna vid det frukostseminarium som Grön BoStad Stockholm arrangerade den 26 oktober i Smart City Swedens lokaler i Hammarby sjöstad. Syftet med seminariet var berätta om de möjligheter till finansiering som finns för de företag som är intresserade av att starta innovationsupphandlingar tillsammans med fastighetsägare, nätverka med bostadsföretag eller testa tekniker/tjänster.

Odling med livscykelanalys

Grön BoStad Stockholm arbetar med företag som jobbar med hållbart boende i Stockholmsregionen, och stödet till verifiering riktar sig till sådana företag. Två projekt är redan igång. Det ena rör stadsodling ur ett livscykelperspektiv. Det är start up-företaget Grönska som odlar grönsaker och kryddor i en nedlagd värmecentral i Hammarbyhöjden. Via bidrag från Grön BoStad Stockholm har företaget kunnat jämföra miljöprestanda mellan olika sätt att odla genom livscykelanalys, vilket ger dem bättre förutsättningar att få finansiärer.

Det andra projektet, som gäller företaget Firend, handlar om verifiering av huruvida det finns toxiska effekter från ett brandskyddsmedel. Här kommer IVL att utföra ekotoxikologiska tester som förhoppningsvis bekräftar att medlet inte är giftigt.

Grön BoStad Stockholm har pengar avsatta för ytterligare fyra projekt. Senast vid årsskiftet måste ansökan lämnas in för de företag som vill komma i fråga.

Världens första geotermiska anläggning

En som ställde flera frågor vid frukostseminariet var Christofer Friberg, Vice President Corporate Affairs vid Energeotek, ett utvecklingsföretag inom förnyelsebar energi med fokus på geotermi. I våras beviljades företaget stöd både från den svenska regeringen och från EU till en inledande förstudie för byggandet av världens första geotermiska NxGeo-energianläggning.

Christofer Friberg välkomnar att GrönBoStad Stockholm fokuserar sitt arbete på innovativa små och medelstora spjutspetsföretag inom hållbar samhällsutveckling med stora potentiella samhällsbefrämjande påverkansmöjligheter:

–  Vi har konkreta planer på att skapa en serie pedagogiska och illustrativa VR-appar om den nya förnyelsebara geotermiska systemtekniken NxGeo. Min förhoppning är att vi i samarbete med viktiga samhällsutvecklande organisationer som GrönBoStad Stockholm och våra övriga partners ska ges möjligheter att konkretisera våra planer så snart som möjligt, säger Christofer Friberg.

Besked om verifieringsstöd ges inom två veckor

Stödet som kan sökas från Grön BoStad Stockholm är på maximalt 150 000 kronor och får endast användas till att få tjänster utförda eller tekniker testade, till exempel genom teknisk verifiering eller bedömning av miljöeffekter. Däremot får pengarna inte gå till investeringar, löner eller omkostnader. Inom två veckor efter att ansökan skickats in tar Grön BoStad Stockholm beslut ifall företaget ska bjudas in till pitchmöte för att presentera sin idé mer utförligt.

–  Ju tajtare koppling som finns mellan försäljning, tillverkning och produktutveckling desto bättre, säger Johan Strandberg från IVL.

Ny testbädd i Stockholmsregionen

Inom kort hoppas Johan Stranberg att Grön BoStad Stockholm kan offentliggöra ett nytt samarbete mellan ett företag och en stor fastighetsägare, som blir en testbädd i Stockholmsregionen:

–  Vi har länge velat hitta ett projekt som involverar en levande boendemiljö där vi kan starta en testbädd som bland annat omfattar dagvatten och hushållsavfall. Avtalet är inte påskrivet ännu, men vi har kommit långt i diskussionerna. Förhoppningsvis kan testbädden starta i februari 2018.

Tillgång till testbäddar fyller en viktig funktion för att sänka trösklarna för att testa ny teknik. I testbäddar kan företag, akademi och andra organisationer samverka med boende för att hitta lösningar på de utmaningar som finns i bostadssektorn. Förutom att Grön BoStad Stockholm snart lanserar en ny testbädd arbetar projektet för att ge fler företag tillgång till de testbäddar som redan finns i regionen.

Frukosten gav chans att ställa frågor till Fredrik Martinsson, Energiforsk (till höger).

Smarta städer och omställning av energisystemet

Vid frukostmötet deltog även Fredrik Martinsson från Energiforsk som bland annat berättade om forskningsprogrammet FutureHeat vars syfte är att ta samla den kunskap som behövs för att bidra till en positiv omställning av energisystemet och för att göra fjärrvärmeföretag framgångsrika.

Frukostseminariet hölls i Smart City Swedens lokaler. Smart City Sweden är Sveriges nya exportplattform för lösningar inom den smarta och hållbara staden. Det här långsiktiga initiativet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och finansieras av regeringen och Energimyndigheten.

 

Text: YLVA CARLSSON

Foto: MARC FEMENIA