Byggsektorn efterlyser ny kompetens och ökad mångfald

Seminarium om kompetensförsörjning 23 november

Deltagare på seminarium om kompetensförsörjning
seminariet om kompetensförsörjning skedde i workshopform
seminarium om kompetensförsörjning i byggsektorn 23 november
seminarium om kompetensförsörjning i byggsektorn 23 november 2017

Rekryteringsbehovet inom byggsektorn är rekordstort. Under de närmaste åren ska Stockholmregionen öka sitt bostadsbyggande kraftigt och samtidigt ta hand om det befintliga beståndet. Grön BoStad Stockholm och KTH:s Centrum för Byggeffektivitet bjöd nyligen in till ett seminarium där rekrytering och kompetensförsörjning stod i fokus.

Enligt en rapport som arbetsgivarorganisationen Svenska teknik- och designföretagen presenterade i somras behöver företagen nyanställa 7 500 ingenjörer och arkitekter under 2017, vilket är en ökning med 30 procent jämfört med förra året. Byggboomen har också en påverkan på digitalisering, automation och hållbarhet. Samhällsförändringar som alla bidrar till att behovet av ingenjörer ökar.

För att fånga upp de aktuella frågorna arrangerade Grön BoStad Stockholm tillsammans med Centrum för Byggeffektivitet den 22 november ett seminarium om rekrytering, kompetens och karriärvägar inom byggsektorn.

En av talarna var Kristina Hultgren från Arbetsförmedlingen som är projektledare för Sverige Bygger Nytt, ett samverkansprojekt medfinansierat av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektets mål är att främja jämställdheten och mångfalden inom byggsektorn. Det ska ske genom att öka möjligheterna till arbete för nyanlända, unga vuxna, långtidsarbetslösa och personer med funktionsvariation som medför nedsatt arbetsförmåga.

Ökad kunskap om byggsektorn

Sedan i slutet av augusti har närmare 200 personer genomgått en fördjupad vägledande insats under två veckor som kallas ”Verktygslådan” där deltagarna fått pröva på och lära sig mer om hur det är att arbeta inom den svenska byggbranschen.

– Vår målsättning är att minst 75 procent av våra projektdeltagare ska gå vidare till yrkesvalidering, arbetsmarknadsutbildning, praktikplatser eller olika typer av anställningar inom byggsektorn. Det här känns som ett viktigt steg på rätt väg, säger Kristina Hultgren.

Under seminariet fick deltagarna bland annat göra workshop-övningar tillsammans. En gick ut på att lyfta utmaningar inom branschen. Några exempel: Hur kan vi bidra till att sprida en positiv bild av byggsektorn? Hur ska vi jobba med företagskulturen för att göra branschen mer attraktiv? Hur ska göra för att behålla våra medarbetare?

Att byggsektorn har haft svårt att släppa in medarbetare med kompetenser från andra branscher var något som togs upp av flera deltagare. En viss ljusning har börjat skönjas, men det är fortfarande långt kvar.

Stort behov av ökad mångfald

Pirjo Unnerstad från Ikano Bostad efterlyste fler modiga arbetsgivare – branschen måste våga rekrytera mer mångfald.  Vinsterna skulle vara många, hon lyfte bland annat fram en bättre arbetsmiljö och ökad lönsamhet.

– För att öka mångfalden i branschen startade vi på Ikano Bostad i höstas ett kvinnligt lärlingsprogram, Hentverkarna, där 16 kvinnliga lärlingar får sin snickarutbildning i företaget.

Hon tog också upp företagskulturen som ett prioriterat område. På Ikano Bostad har man sedan flera år jobbat värderingsbaserat för att komma bort ifrån en miljö som bygger på gamla traditioner och uppfattningar.

Viktigt att upptäcka talanger tidigt

Att bli bättre på att tidigt identifiera talanger var också ett ämne som dök upp under diskussionerna. Men för att det ska bli verklighet behöver företagen erbjuda bättre stöd och resurser till sina anställda. Annars är risken stor att de väljer att gå till en annan arbetsgivare. Nu sliter och drar företagen i samma personer. I dag är det inte ovanligt att en ingenjör kan höja sin lön med 5-10 000 kronor bara genom att byta arbetsplats.

Johan Lindersson från WSP tycker att den utvecklingen är osund:

– Så kan det inte fortsätta. En av våra största utmaningar är att skapa så pass attraktiva arbetsplatser att medarbetarna inte vill lämna oss. På WSP arbetar vi bland annat med internationella utbytesprogram, där vi identifierar och utvecklar unga talanger som redan arbetar hos oss.

Under det senaste året har Johan Lindersson rekryterat fler kvinnor än män till sin avdelning, i en bransch där utbudet av kvinnor från högskolorna endast är 30-35 procent.

– En av anledningarna är att vi tidigt försöker få kvinnor att göra praktik eller exjobb hos oss. Vi har genom åren bara haft någon enstaka kvinna som slutat, vilket jag tolkar som att vi har lyckats skapa en bra arbetsmiljö för kvinnor. Och ju fler kvinnor vi anställt, desto lättare har det blivit att rekrytera fler.

Risk för sämre kvalitet

Även kvalitetsaspekten berördes. Fredrik Anheim från NCC varnade för att en kombination av hög tillväxt och hög personalomsättning gör att kvaliteten på det jobb som ska göras blir lidande. Det finns enheter på NCC där hälften av alla tjänstemän har varit anställda i mindre än två år.

– Om en stor del av personalen har jobbat kort tid på företaget så ökar ju risken för att de inte känner till viktiga rutiner och arbetssätt.

Han menade också att det är viktigt att företagen förbereder sig på olika scenarier och inte låser fast sig vid ett enda spår. Det gäller att våga ta in unga nya medarbetare som företagen kan vidareutveckla och lyfta till nya roller.

– Jag tror också att branschen skulle kunna ha en bredare rekryteringsbas när det gäller just unga medarbetare. Om man är intresserad och vill så kan man lära sig att jobba som arbetsledare trots att man har en annan bakgrund än en ingenjör.

Samverkan viktigt för kompetensförsörjningen

Kristina Hultgren från Arbetsförmedlingen och Sverige Bygger Nytt kände sig nöjd efter dagen:

– Det här typen av nätverksträffar är väldigt värdefulla. Eftersom utmaningarna med kompetensförsörjning inom branschen är stora är samverkan extra viktigt för att komma vidare.

Seminariet lockade cirka 15 deltagare och hölls samman av Tord af Klintberg, forskare vid institutionen för byggvetenskap på KTH och medarbetare i Grön BoStad Stockholms delprojekt Kunskap, och Agnieszka Zalejska Jonsson, föreståndare för Centrum för Byggeffektivitet.

 

Text: YLVA CARLSSON

Foto: MARC FEMENIA