Strategier och verktyg för Parisavtalet och Agenda 2030

Kommunerna står inför stora utmaningar och ska samtidigt förverkliga både Parisavtalet och Agenda 2030. Aktuell Hållbarhet bjuder in centrala aktörer till en diskussion om hur resan ska gå till. På konferensen får du exempel på lyckade strategier och användbara verktyg för att omsätta de globala visionerna till kommunal verklighet.

Aktuell Hållbarhet presenterar och analyserar också resultatet ur tidningens kommunrankning 2019 som offentliggörs denna dag. Vad säger årets resultat om kommunernas miljöarbete?

Hållbar kommun är mötesplatsen för erfarenhetsutbyte och lösningsorienterad diskussion. En plats som uppmuntrar till samverkan mellan politiker och tjänstemän och även mellan näringsliv och offentlig sektor.

Grön BoStad Stockholm deltar i seminarium D3, kl 15.20

Gapminder och regionala 2030-indikatorer – ett verktyg för hållbar utveckling

Agenda 2030 är global men det är på kommunal och regional nivå som mycket av arbetet behöver göras. Länsstyrelsen Stockholm har genom sitt arbete med hållbar utveckling och Grön Bostad Stockholm tagit fram regionalt anpassade 2030-indikatorer, tillsammans med flera av länets kommuner. För att visualisera arbetet används verktyget Gapminder i samarbete med Södertörnsmodellen.När data ner på enskilda kvarter blir synligt öppnar sig nya möjligheter för att skapa hållbar utveckling. Lyssna till Botkyrka och Huddinge som är två av kommunerna som använder datan för att styra utvecklingen i rätt riktning. Hittills har fokus legat på sociala hållbarhetsaspekter men nu inkluderas allt fler miljöindikatorer.

Talare:
Johan Genneby, utvecklingsledare Länsstyrelsen Stockholm, Grön BoStad Stockholm
Peter Wikman, utvecklingsledare för statistik, Botkyrka kommun
Marcel Moritz, teamledare hållbarhet, Huddinge kommun

Johan Genneby

Johan Genneby talade om regionala indikatorer för Agenda 2030