Grönare, smartare, bättre

Grön BoStad Stockholm bidrar till gröna lösningar och minskad segregation

Aktuellt

Genväg till mer hållbara matvanor

Via Grön BoStad Stockholm har Enkla Kassen beräknat sin miljönytta. Enkla Kassens mat ger en klimatpåverkan på 0,5 ton koldioxidekvivalenter per år, jämfört med svensk medeldiet som beräknas till 1,8 ton.

läs mer

Bostäder åt alla – hur ska det gå till?

För första gången på många år finns det tomma lägenheter i Stockholms län. Ändå råder det bostadsbrist i länets samtliga kommuner. De tomma lägenheterna matchar helt enkelt inte de bostadslösas behov och plånböcker.

läs mer

Kalender

Mer om Grön BoStad Stockholm

Ny kunskap i bostadssektorn

Södertörnsmodellen bidrar till kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling

Mer bostadsforskning

 

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

IVL Svenska Miljöinstitutet AB är ett fristående och icke vinstdrivande forskningsinstitut som sedan 1966 arbetat med lösningar på miljöproblem i samhället och hos företag. IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar med miljöfrågor i ett helhetsperspektiv med uppdraget att påskynda en hållbar tillväxt genom att förse uppdragsgivare – och därigenom samhället – med vetenskapliga beslutsunderlag.

IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar inom sex olika områden:
– Klimat och energi
– Hållbart samhällsbyggande
– Luft och transporter
– Hållbar produktion
– Resurseffektiva produkter
– Vatten

IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar både inom ramen för forskningsprojekt och med kontraktsuppdrag. Typiska projekt kan involvera exempelvis klimatfrågor, miljöteknik, avfallshantering, arbetsmiljö, utvärdering av miljödata, miljöpåverkan av luft-, vatten- och jordföroreningar, miljökonsekvensbeskrivningar och livscykelanalyser.

Senaste rapporter

Senaste referensläsning

Grön BoStad Stockholm bidrar till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling, minskad segregation och övergång till en koldioxidsnål ekonomi. Det gör vi genom att stödja små och medelstora företag (SME) som arbetar med gröna lösningar som minskar segregationen i vid bemärkelse.

Ett av målen för Grön BoStad Stockholm är att skapa affärsmöjligheter genom aktiviteter i bostadssektorn inom följande områden: nyproduktion, omvandling, renovering och tillfälliga bostäder.

Inom Grön BoStad Stockholm kan små- och medelstora företag delta i innovationsinriktade upphandlingar. Vi ger också företagen tillgång till testbäddar där deras lösningar kan visas upp.

Kommuner och andra beställare får hjälp att utveckla sin upphandlingsfunktion, så att de kan ställa rätt krav för att få in koldioxidsnål teknik och nya miljövänliga material i stockholmares hem.

Vidare ska projektet skapa en arena för matchning med syfte att koppla samman beställare och leverantörer samt erbjuda rådgivning och sprida kunskap till kommuner och små- och medelstora företag.