Arenan

Grön BoStad Stockholm skapar tillfällen där aktörer i bostadssektorn kan mötas för att hantera utmaningar tillsammans. De tillfällena utgör Arenan som länkar samman regionens arbete för en hållbara bostäder.

Delprojektet Arenan leds av Länsstyrelsen Stockholm och ska skapa en mötesplats där olika aktörer kan lyfta fram visioner, diskutera synergier och resonera kring målkonflikter. Dessa aktörer är kommuner, länsstyrelsen, landstinget, företag och akademiska institutioner och verksamheter. Mötesplatser kan vara konferenser, mässor, workshops och studiebesök. 

Mobilisering, förankring och spridningar av koldioxisnålt byggande och renovering i Stockholmsregionen är viktigt för Arenan – för att kunna diskutera hur och var Stockholm bygger mest klimatsmart, utan ytterligare segregation. Arenan ska vara den kanal som visar de resultat som tas fram i övriga delprojekt i Grön BoStad Stockholm och gör det möjligt att länka samman andra projekt som utförs i regionen.

För ingående parter i Grön Bostad Stockholm syftar arenan till att möjliggöra en dialog med regionens aktörer om resultat, metoder och angreppssätt. Det ger parterna möjlighet att kommunicera lösningar och få feedback som kan bidra till en ökad förståelse av aktörers behov som ger stöd för fortsatt utveckling.

Arenan förhåller sig till regionens samhällsbyggnadsplanering och RUFS-arbetet. Delprojektet kan bidra till att konkretisera handlingsplanen i RUFS men som en fristående process. Andra regionala arbeten och policys som arbetet kan förankras i är Strategi för vattenförsörjning, Klimat- och energistrategin, Färdplan 2050, osv. Det finns möjlighet att koppla ihop de event och forum som finns idag som; Regionala miljömålsrådet, Bostadsforum, Strategiskt nätverk inom samhällsbyggnadsområdet mm.

Kontaktpersoner:

Anna-Lena  Lövkvist Andersen anna-lena.lovkvist.andersen@lansstyrelsen.se och Arivan Tutal, Arivan.tutal@lansstyrelsen.se

Resultat och rapporter

Läget i Länet – Bostadsmarknaden i Stockholms Län 2018

Upplåtelseform av totala antalet bostäder i Stockholms län 2016

Upplåtelseformer småhus och flerbostadshus 2016

Tillfälliga bostäder i regionen, 2016

Andelen omvandlade bostäder 2016