Följeforskning

Ecoloop AB följer processen i Grön BoStad Stockholm och undersöker hur projektet utvecklas, ambitionen är att följeforskningen ska vara både till nytta i det praktiska genomförandet och samtidigt bidra till en långsiktig teoriutveckling.

Alla projekt finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden skall följas upp och utvärderas kontinuerligt, något som på engelska fått namnet On-going evaluation. På svenska har denna forskningsorienterade uppföljning och utvärdering fått namnet följeforskning.

Det engelska begreppet On-going evaluation innehåller två viktiga huvuddelar, baserade på existerande modeller för projektutvärdering: kontinuerlig uppföljning av program eller projekt och kontinuerlig utvärdering. Förutom dessa två grundkomponenter ingår i begreppet On-going evaluation att sammanställa erfarenheter och slutsatser från uppföljnings- och utvärderingsdelarna till något som bidrar till en kunskapsbildning inom program- eller projektområdet. Denna senare del i On-going evaluation kan sägas ha påverkat att vi på svenska etablerat begreppet följeforskning.

Praktisk nytta i Grön BoStad Stockholm

En viktig utgångspunkt för följeforskning är ambitionen att både vara till praktisk nytta i det praktiska genomförandet av program och projekt och samtidigt bidra till en långsiktig teoriutveckling som inte ryms i tidigare utvärderingsmodeller. Genom den dialektik som kan etableras mellan uppföljning/utvärdering och strävan efter kunskaps-bildning kan följeforskningen i vissa fall även få ett direkt inflytande på genomförandet av pågående program- eller projekt. En viktig utmaning för följeforskning är att balansera mellan en oberoende uppföljning och utvärdering av pågående verksamhet och de forskningsorienterade aktiviteter som kan bidra till att ny kunskap tas fram.

I Grön BoStad Stockholm utförs följeforskningen av Ecoloop

Kontakt: Fredrik Meurman, fredrik.meurman@ecoloop.se

Resultat och rapporter