Företag som driver BoStadsutveckling

Grön BoStad Stockholm stödjer små och medelstora företag (SME) som arbetar med gröna lösningar som minskar segregationen i vid bemärkelse. Ett av målen för Grön BoStad Stockholm är att skapa affärsmöjligheter genom aktiviteter i bostadssektorn inom följande områden: nyproduktion, omvandling, renovering och tillfälliga bostäder. Inom Grön BoStad Stockholm kan små- och medelstora företag delta i innovationsinriktade upphandlingar. Projektet ger också företagen tillgång till testbäddar där deras lösningar kan visas upp, och verifiering av teknik som gör att de kan nå en större marknad.

Här hittar du ett urval av de företag som Grön BoStad Stocholm arbetar med.

Företagsprofiler

Reportage från några av de företag Grön BoStad Stockholm arbetar med

Genväg till mer hållbara matvanor

Genväg till mer hållbara matvanor

Via Grön BoStad Stockholm har Enkla Kassen beräknat sin miljönytta. Enkla Kassens mat ger en klimatpåverkan på 0,5 ton koldioxidekvivalenter per år, jämfört med svensk medeldiet som beräknas till 1,8 ton.

läs mer
Jakt på läckande rör kan spara energi och vatten

Jakt på läckande rör kan spara energi och vatten

Fjärrvärmenät som läcker är ett slöseri med både pengar och energi.  Med företaget Arne Jensen AB:s metod upptäcks rör som behöver bytas ut, innan det hunnit bli en läcka. Grön BoStad hjälper dem att undersöka marknaden.

läs mer
Sök stöd för verifiering av produkter och tjänster

Sök stöd för verifiering av produkter och tjänster

Finansiering för verifiering av produkter och tjänster inom hållbart boende Stödet är på max 150 000 kr per företag och finansierar arvodet för den organisation som utför verifieringen, samt omkostnader kopplade till projektet. Stödet kan inte användas för...

läs mer

Företagsdatabas

Grön BoStad Stockholm använder Envirobase för att samla företag projektet arbetar med. Listan är under uppbyggnad

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

IVL Svenska Miljöinstitutet AB är ett fristående och icke vinstdrivande forskningsinstitut som sedan 1966 arbetat med lösningar på miljöproblem i samhället och hos företag. IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar med miljöfrågor i ett helhetsperspektiv med uppdraget att påskynda en hållbar tillväxt genom att förse uppdragsgivare – och därigenom samhället – med vetenskapliga beslutsunderlag.

IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar inom sex olika områden:
– Klimat och energi
– Hållbart samhällsbyggande
– Luft och transporter
– Hållbar produktion
– Resurseffektiva produkter
– Vatten

IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar både inom ramen för forskningsprojekt och med kontraktsuppdrag. Typiska projekt kan involvera exempelvis klimatfrågor, miljöteknik, avfallshantering, arbetsmiljö, utvärdering av miljödata, miljöpåverkan av luft-, vatten- och jordföroreningar, miljökonsekvensbeskrivningar och livscykelanalyser.