Företag som driver BoStadsutveckling

Grön BoStad Stockholm stödjer små och medelstora företag (SME) som arbetar med gröna lösningar som minskar segregationen i vid bemärkelse. Ett av målen för Grön BoStad Stockholm är att skapa affärsmöjligheter genom aktiviteter i bostadssektorn inom följande områden: nyproduktion, omvandling, renovering och tillfälliga bostäder. Inom Grön BoStad Stockholm kan små- och medelstora företag delta i innovationsinriktade upphandlingar. Projektet ger också företagen tillgång till testbäddar där deras lösningar kan visas upp, och verifiering av teknik som gör att de kan nå en större marknad.

Här hittar du ett urval av de företag som Grön BoStad Stocholm arbetar med.

Företagsprofiler

Reportage från några av de företag Grön BoStad Stockholm arbetar med

Genväg till mer hållbara matvanor

Via Grön BoStad Stockholm har Enkla Kassen beräknat sin miljönytta. Enkla Kassens mat ger en klimatpåverkan på 0,5 ton koldioxidekvivalenter per år, jämfört med svensk medeldiet som beräknas till 1,8 ton.

läs mer

Sök stöd för verifiering av produkter och tjänster

Finansiering för verifiering av produkter och tjänster inom hållbart boende Stödet är på max 150 000 kr per företag och finansierar arvodet för den organisation som utför verifieringen, samt omkostnader kopplade till projektet. Stödet kan inte användas för...

läs mer

Företagsdatabas

Grön BoStad Stockholm använder Envirobase för att samla företag projektet arbetar med. Listan är under uppbyggnad

ABB AB

Power Products
Power Products – kraftprodukter – är nyckelkomponenter för överföring och distribution av elektrisk energi. Divisionen har tillverkningsenheter för transformatorer, brytare, mättransformatorer, avledare och annan tillhörande utrustning. Divisionen erbjuder också tjänster för att säkerställa produkternas prestanda och förlänga deras livslängd. Divisionen är uppdelad i tre affärsenheter.

Power Systems
Divisionen Power Systems erbjuder nyckelfärdiga system och tjänster för kraftöverförings- och distributionsnät samt till kraftanläggningar. Ställverkslösningar och stationsautomation är viktiga områden, liksom FACTS (flexibla transmissionssystem för växelström), HVDC (högspänd likström) kraftkablar och system för att styra och övervaka nät. Inom kraftgenereringsområdet erbjuder divisionen instrumentering, styrning, övervakning och elektrifiering av kraftanläggningar. Divisionen är uppdelad i fyra affärsenheter.

Discrete Automation and Motion
Divisionen erbjuder produkter och lösningar som höjer produktivitet och energieffektivitet. Motorer, generatorer, frekvensomriktare, PLC-enheter (programmable logic controllers) och robotar driver, styr och åstadkommer rörelse i ett stort antal automationsapplikationer. Den ledande positionen inom vindkraftsgeneratorer och ett allt bredare erbjudande inom solkraftområdet kompletterar divisionens industriella fokus och drar nytta av bland annat gemensam teknik och säljkanaler.

Low Voltage Products
Divisionen Low Voltage Products tillverkar lågspänningsställverk, lågspänningsbrytare, övervakningsprodukter, kabeltillbehör, skyddskåpor och kabelsystem för att skydda människor, installationer och elektronisk utrustning från elektrisk överbelastning samt produkter och system för maskinsäkerhet.
Divisionen producerar också KNX-system som integrerar och automatiserar elinstallationer, ventilationssystem samt säkerhets- och datakommunikationssystem i fastigheter.

Process Automation
Divisionen förser kunder med produkter och lösningar för instrumentering, automation och optimering av industriella processer. Divisionens kunder är processindustrier såsom olje- och gasproducenter, kraftindustri, kemisk industri, läkemedels-, massa- och pappers-, metall- och mineralindustri, marin industri samt industri för turboladdare. Kundfördelarna är bland annat ökad anläggningsproduktivitet och energibesparingar.