Testbäddar för Grön BoStadsutveckling

För att smarta gröna lösningar ska kunna utvecklas kan de behöva tillgång till en testbädd: en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden.

Testbäddar fyller dels en teknisk funktion, de är riggade för att kunna utföra tester och verifieringar som redovisar vad tekniker presterar. Dels fyller de en kunskapsspridande funktion, eftersom tekniken kan demonstreras för potentiella kunder i en verklig kontext. Det blir genom testbädden lättare att förstå att hur tekniken kommer att fungera på riktigt. Om en testbädd bygger på dialogprocesser så kommer förståelsen och acceptansen för nya åtgärder och insatser att öka. Intressenternas engagemang, kunskap om och intresse kommer att öka i och med de får möjlighet att vara delaktiga i utvecklingsprocessen. Dialogprocesser ökar chanserna för att nya lösningar ska få ett brett genomslag och därmed verkligen påverka den hållbara stadsutvecklingen.  

Effekten av detta är sammantaget att tiden mellan FoU, demo och försäljning kortas för företagen, vilket förbättrar deras chanser till tillväxt. Detta krävs särskilt inom området hållbar stadsutveckling som karaktäriseras av stora investeringar, långa ledtider och offentligt ägande.

Gröna Solberga

 

IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholmshem ger företag möjlighet att testa sina gröna och hållbara innovationer mitt i bostadsområdet Solberga, utanför Stockholm.

I dag står boendet för nära 40 procent av energianvändningen i Sverige, det ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser. Ny hållbar teknik utvecklas ofta i mindre företag och behöver stöd för att kunna etablera sig på marknaden. Här kommer bostadsområdet Solberga in i bilden.

Testbädden i Solberga är en form av forsknings- och demonstrationsanläggning där småföretag, forskare och olika organisationer samverkar med de boende för att tillsammans hitta lösningar på bostadssektorns miljöutmaningar.

Med projektet Gröna Solberga vill man visa hur bostadsområden kan bli mer resurseffektiva och hållbara. Fokus ligger på att ta fram nya innovativa lösningar, i första hand för dagvattenhantering och avfallshantering. En lång rad spännande projekt kommer att genomföras på plats i Solberga där prototyper och småskaliga lösningar testas och demonstreras. En utställningslokal finns också i området, på Folkparksvägen 119.

Småföretag som för närvarande deltar i Gröna Solberga

  • Kretsloppsbolaget utvecklar koncept för odling av fisk & grönt i bostadsområden
  • Bioteria ska anlägga ett modernt miljöhus med bioteknik som tar bort dålig lukt.
  • Virbela Atelje planerar en vattentrappa där nya lösningar inom dagvattenhantering ska testas.
  • REFO arbetar med designat återbruk och utbildning.

Gröna Solberga på Instagram

[instagram-feed]

Fler testbäddar

IVL Svenska Miljöinstitutet slutförde 2017 en inventering av testbäddar i BoStadssektorn i Stockholmsregionen, som du kan ta del av i denna rapport.

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment har skapat en portal med tesbäddar som bidrar till framtidens smarta samhälle, Swedishtestbeds.

RISE, Research Insititutes of Sweden, har skapat en portal med testbäddar för ny teknik i flera områden, Testbed Sweden.