Om Grön BoStad Stockholm

 

Grön BoStad Stockholms vision är att forma sektorsövergripande samverkan inom quadruple helix med målen att skapa tillväxt i små- och mellanstora företag och att bidra aktivt till en regional koldioxidsnål ekonomi samt minskad segregation.

Stockholmsregionen står inför en historisk samhällsbyggnadsutmaning

Befolkningen i Stockholmsregionen beräknas öka från dagens 2,2 miljoner till 2,7 miljoner 2030 och tre miljoner 2045. Bostadsbristen är stor och därför planeras det att byggas 300 000 lägenheter fram till 2030. Läs mer

För att kunna anta utmaningen arbetar Grön BoStad Stockholm (GBS) i fyra sammanlänkade delprojekt: testbäddar, upphandling, arenan och kunskap. Detta samarbete skapar förutsättningar som gör det möjligt för företag att delta i innovationsinriktade upphandlingar och för kommuner och andra beställare att kunna utveckla sin upphandlarfunktion så att de kan ställa rätt krav. Till exempel för att få in ny koldioxidsnål teknik och nya miljövänliga innovativa material i våra bostäder. Vidare ska projektet skapa en arena för matchmaking med syfte att koppla samman beställare, konsulter och leverantörer samt erbjuda rådgivning och sprida kunskap till SME-företag och kommuner inom hållbar stadsutveckling.

Genom att skapa förutsättningar för SMEs på en hemmamarknad skapas även förutsättningar för dem att nå ut på en exportmarknad. GBS ska skapa en plattform för att initiera och länka nya och existerande projekt i Stockholmsregionen.

Detta innebär att GBS kommer att skapa tillväxt hos innovativa företag, samla stora delar av byggsektorn, locka fram relevanta SME som vill vara med och kan bidra i den byggboom som nu sker. Dessutom engagera fler kvinnliga företagsledare och innovatörer, koppla in flera kommunala bostadsbolag samt involvera forskare och studenter. GBS är en sammahållen strategisk satsning för att skapa den rumsligt balanserade utveckling i Stockholmsregionen och strävar efter att bryta den stuprörsmentalitet som tidvis råder inom respektive organisationer. Den ska sammanföra avdelningar för samhällsbyggande, näringslivssamverkan, miljöteknik, tillväxt, klimat och energi för att kitta, länka och överbrygga mellan befintliga satsningar.