Om Grön BoStad Stockholm

Grön BoStad Stockholm är ett samverkansprojekt som drivs med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet bidrar till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling, minskad segregation och övergång till en koldioxidsnål ekonomi, genom att stödja små och mellanstora företag (SME) som arbetar med gröna lösningar som minskar segregationen i vid bemärkelse.

Erik Stenberg, projektledare för Grön BoStad Stockholm berättar om hur projektet verkar

Bakgrund

Stockholms befolkning ökar och bostadsbristen är stor

Stockholms län beräknas öka från dagens 2,2 miljoner till 2,7 miljoner år 2030 och 3,0 miljoner 2045. Det planeras för 300 000 nya lägenheter fram till 2030. Dessutom behöver många bostäder renoveras, varav 200 000 inom miljonprogrammet. Genom att bygga mer för att täcka behoven riskerar man att tära på kvaliteten genom att miljömässiga och sociala hållbarhetsmål sänks eller åsidosätts.

Befolkningsökning och eftersatt byggande
Enligt Boverket behövs 88 000 nya bostäder om året fram till 2025. Utsikterna att nå Boverkets prognos är små med tanke på vad som hittills byggts:

  • 29 000 bostäder färdigställdes 2014
  • 34 000 /2015
  • 42 000 / 2016
  • 53,5 000 /2017

Dessutom är byggbranschen redan överhettad.

Ojämställd och ojämlik bransch med många små företag
Av Sveriges 23 000 byggföretag har 99 procent färre än 100 anställda och klassas som SME. Byggindustrin är en mansdominerad bransch med bara runt 8 procent kvinnor vilket försvårar rekryteringen.

Nuvarande stadsbyggande leder dessutom till ökad segregation och gynnar inte tillväxten av små och mellanstora företag (SME). Den ekonomiska segregationen ökar snabbt mellan boendegrupper, mellan bostadsområden och mellan kommuner.

Vad gäller koldioxidsnålt boende och byggande har det identifierats cirka 40 hinder för energieffektivisering av flerbostadshus inom sex områden:

  • organisation och kunskap
  • regelverk
  • upphandling
  • energisystem
  • teknik och design
  • ekonomi

Stora möjligheter
Stockholm kan bli ledande region för utveckling av grön teknik men då behöver samarbeten mellan samhälle, företag och akademin vidareutvecklas. Hela byggsektorn behöver ta till sig mer miljöanpassad teknik, nya material och innovativa arbetsformer. Detta tillsammans med de boendes engagemang skulle göra det möjligt att nå en god bebyggelsemiljö, jämställdhet och lika chanser för alla i Stockholmsregionen.

Stockholms län är trots urbaniseringen världsledande vad gäller låga koldioxidutsläpp, vattenkvalitet, återvinning av sopor och luftföroreningar. Men det finns mycket kvar att göra kring ny innovativ miljöteknik. Plattformar för samarbete och innovation bör därför skapas för att länet skall kunna nå sin fulla potential för miljötekniska innovationer.

Viktiga begrepp

BoStad: Grön BoStad Stockholm skriver BoStad med ett versalt ”S” för att betona att bostaden i Stockholmsregionen också tillhör det större sammanhanget ”Staden”. I Grön BoStad Stockholm betyder BoStaden därmed byggande, renovering, omvandling och förvaltning av bostäder – inklusive allt från transportfrågor och rumsfunktionsstudier till politik och stadsplanering.

SME: Små- och mellanstora företag. Företag med upp till 50 anställda och en omsättning under 10 miljoner Euro räknas som småföretag. Företag med mindre än 250 anställda och en omsättning under 50 miljoner Euro räknas som mellanstora företag.

Koldioxidsnål ekonomi: Grön BoStad Stockholm använder begreppet i vid mening. Projektet vill bidra till att främja en effektivare energianvändning samt utveckling och användning av förnybar energi. Dessutom  till att utveckla teknik för minskade utsläpp i alla led.

Minskad segregation: Grön BoStad Stockholm har som mål att minska skillnaderna relaterade till boende i Stockholms län. Inte bara segregation av utlandsfödda utan även segregation på grund av skillnader i inkomst, arbete och utbildning.

Organisation

Grön BoStad Stockholm arbetar i fyra delprojekt:

 

Testbäddar

Leds av IVL Svenska Miljöinstitutet
SME-företag inom miljöteknik kan få till gång till testbäddar och få sin teknik verifierad.

Delprojektet består av tre olika delar: 1) ett forum för befintliga testbäddar, 2) ett stöd för kommuner som själva vill starta en testbädd och 3) en möjlighet för företag att få teknik verifierad av en oberoende aktör.

Testbädden i sig fyller dels en teknisk funktion. Den är riggad för att kunna utföra tester och verifieringar som redovisar vad tekniker presterar. Dels fyller den en kunskapsspridande funktion, eftersom att tekniken kan demonstreras för potentiella kunder i en verklig kontext. Det blir genom testbädden lättare att förstå att hur tekniken kommer att fungera på riktigt. Genom att testbäddarna kommer att bygga på dialogprocesser så kommer förståelsen och acceptansen för nya åtgärder och insatser att öka. Intressenternas engagemang, kunskap om och intresse kommer att öka i och med de får möjlighet att vara delaktiga i utvecklingsprocessen. Dialogprocesser ökar chanserna för att nya lösningar ska få ett brett genomslag och därmed verkligen påverka den hållbara stadsutvecklingen.  

Effekten av detta är sammantaget att tiden mellan forskning och utveckling, demonstration och försäljning kortas för företagen, vilket förbättrar deras chanser till tillväxt. Detta krävs särskilt inom området hållbar stadsutveckling som karaktäriseras av stora investeringar, långa ledtider och offentligt ägande.

Upphandling

Leds av Sustainable Innovation
Beställare kan utveckla sin upphandlarfunktion så att de ställer rätt krav och SME-företag kan delta i innovationsinriktade upphandlingar.

Det finns ett antal stora hinder för SME-tillväxten i Sverige som delprojektet kan hitta lösningar till genom delprojektet. Det faktum att beställaren (offentlig som privat) prioriterar köpet av en trygg och säker leverans innebär att kvalifikationskraven i upphandlingen ökar vilket försvårar för SME-företag. Samtidigt är konkurrensen inom byggbranschen i Sverige är låg. Även om branschen innehåller tusentals företag, finns det bara ett fåtal som kan ta på sig riktigt stora projekt. Konkurrensen från utländska företag är fortfarande låg och inträdesbarriärerna är höga. Enligt en intervjustudie genomförd av IVL på uppdrag av Stockholm Business Region Development ser SME-företag Sverige som en prioriterad tillväxtmarknad men ser även hinder i kapitalbrist, svårigheter att hitta rätt kompetens, samt en för låg efterfrågan på marknaden.

Det är tydligt att offentliga och privata beställare inte känner sig trygga i att handla upp SME-företag med innovativa produkter/tjänster och system vilket hämmar innovations- och utvecklingskraften bland Svenska SME-företag. Samtidigt pekar Konkurrensverkets forskningsrapport ”Entreprenadupphandlingar” ut hur privata och offentliga beställare kan främja effektivitet och innovation i sina byggprojekt genom att välja lämpliga upphandlingsstrategier som möjliggör en situationsanpassad balans mellan samarbete och konkurrens. På detta sätt har professionella beställare möjlighet att påverka branschens utveckling.

Arenan

Leds av Länsstyrelsen Stockholm
Arenan kanaliserar Grön BoStad Stockholms samlade budskap och samverkar med andra initiativ inom området för att öka chanserna att nå både klimatmål och ett ökat och hållbart bostadsbyggande.

Arenan innebär mobilisering, förankring och spridning av koldioxidsnålt byggande och renovering i Stockholmsregionen. För ingående parter i Grön Bostad Stockholm syftar arenan till att möjliggöra en dialog med regionens aktörer om resultat, metoder och angreppssätt. Det ger parterna möjlighet att kommunicera lösningar och få feedback som kan bidra till en ökad förståelse av aktörers behov som ger stöd för fortsatt utveckling. Exempel på aktiviteter där beställare, leverantörer och forskare möts kan vara konferenser, mässor, workshops och studiebesök. Arenan arbetar med och förhåller sig till regionens samhällsbyggnadsplanering, RUFS-arbetet och andra regionala satsningar och forum.

Kunskap

Leds av KTH
Genom forskarna på KTH förs den kritiska, akademiska analysen in i Grön BoStad Stockholm. Kunskap överförs mellan forskarna och innovativa SME-företag, till exempel genom att kvalitetssäkra idéer.

KTH har tre uppgifter i delprojektet. Den första gäller att vara en kanal för att överföra kunskap mellan forskare och deras projekt och innovativa SME-företag, bland annat genom att kartlägga och synliggöra den stora mängd forskning som sker och skapar lösningar för hållbar stadsutveckling. Det andra är att bidra med den kritiska analys som är en del i universitetens tradition och kärnkompetens. Den tredje uppgiften är att samspela med övriga delprojekt. Arbetet sker genom nätverksarbete, analyserande workshops, och seminarier och ska manifesteras i rapporter som ska kunna fungera som beslutsunderlag exempelvis för beställare.

Grön BoStad Stockholm arbetar i fyra sammanlänkade delprojekt.

Ett SME-företag kan komma i kontakt med Grön BoStad Stockholm i vilket delprojekt som helst beroende på vilket behov företaget har, och efterhand kan samarbete med andra delprojekt bli aktuella.