Stockholms befolkning ökar och bostadsbristen är stor

Stockholms län beräknas öka från dagens 2,2 miljoner till 2,7 miljoner år 2030 och 3,0 miljoner 2045. Det planeras för 300 000 nya lägenheter fram till 2030. Dessutom behöver många bostäder renoveras, varav 200 000 inom miljonprogrammet. Genom att bygga mer för att täcka behoven riskerar man att tära på kvaliteten genom att miljömässiga och sociala hållbarhetsmål sänks eller åsidosätts.

Befolkningsökning och eftersatt byggande
Enligt Boverket behövs 88 000 nya bostäder om året fram till 2025. Utsikterna att nå Boverkets prognos är små med tanke på vad som hittills byggts:

 • 29 000 bostäder färdigställdes 2014
 • 34 000 /2015
 • 42 000 / 2016
 • 53,5 000 /2017

Dessutom är byggbranschen redan överhettad.

Ojämställd och ojämlik bransch med många små företag
Av Sveriges 23 000 byggföretag har 99 procent färre än 100 anställda och klassas som SME. Byggindustrin är en mansdominerad bransch med bara runt 8 procent kvinnor vilket försvårar rekryteringen.

Nuvarande stadsbyggande leder dessutom till ökad segregation och gynnar inte tillväxten av små och mellanstora företag (SME). Den ekonomiska segregationen ökar snabbt mellan boendegrupper, mellan bostadsområden och mellan kommuner.

Vad gäller koldioxidsnålt boende och byggande har det identifierats cirka 40 hinder för energieffektivisering av flerbostadshus inom sex områden:

 • organisation och kunskap
 • regelverk
 • upphandling
 • energisystem
 • teknik och design
 • ekonomi

Stora möjligheter
Stockholm kan bli ledande region för utveckling av grön teknik men då behöver samarbeten mellan samhälle, företag och akademin vidareutvecklas. Hela byggsektorn behöver ta till sig mer miljöanpassad teknik, nya material och innovativa arbetsformer. Detta tillsammans med de boendes engagemang skulle göra det möjligt att nå en god bebyggelsemiljö, jämställdhet och lika chanser för alla i Stockholmsregionen.

Stockholms län är trots urbaniseringen världsledande vad gäller låga koldioxidutsläpp, vattenkvalitet, återvinning av sopor och luftföroreningar. Men det finns mycket kvar att göra kring ny innovativ miljöteknik. Plattformar för samarbete och innovation bör därför skapas för att länet skall kunna nå sin fulla potential för miljötekniska innovationer.

Grön BoStad Stockholms roll
Grön BoStad Stockholm bidrar till innovativ, koldioxidsnål teknik i nybyggen, omvandlingar, renoveringar och tillfälliga bostäder genom att arbeta i sina fyra delprojekt:

Testbäddar
– IVL Svenska Miljöinstitutet
SME-företag inom miljöteknik kan få till gång till testbäddar och få sin teknik verifierad.

Upphandling
– Sustainable Innovation
Beställare kan utveckla sin upphandlarfunktion så att de ställer rätt krav och SME-företag kan delta i innovationsinriktade upphandlingar.

Arenan
– Länsstyrelsen Stockholm
Arenan kanaliserar Grön BoStad Stockholms samlade budskap och samverkar med andra initiativ inom området för att öka chanserna att nå både klimatmål och ett ökat och hållbart bostadsbyggande.

Kunskap
– KTH
Genom forskarna på KTH förs även den kritiska, akademiska analysen in i Grön BoStad Stockholm. Kunskap överförs mellan forskarna och innovativa SME, till exempel genom att kvalitetssäkra idéer.

Vi verkar inom Agenda 2030, främst mål 7-12

 1. Hållbar energi för alla,
 2. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt,
 3. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur,
 4. Minskad ojämlikhet,
 5. Hållbara städer och samhällen
 6. Hållbar konsumtion och produktion

 

 

Erik Stenberg, projektledare för Grön BoStad Stockholm berättar om bostadsutmaningen i ett historiskt perspektiv

Viktiga begrepp

BoStad: Grön BoStad Stockholm skriver BoStad med ett versalt ”S” för att betona att bostaden i Stockholmsregionen också tillhör det större sammanhanget ”Staden”.
I Grön BoStad Stockholm betyder BoStaden därmed byggande, renovering, omvandling och förvaltning av bostäder – inklusive allt från transportfrågor och rumsfunktionsstudier till politik och stadsplanering.

SME: är små- och mellanstora företag. Företag med upp till 50 anställda och en omsättning under 10 miljoner Euro räknas som småföretag. Företag med mindre än 250 anställda och en omsättning under 50 miljoner Euro räknas som mellanstora företag.

Koldioxidsnål ekonomi: Grön BoStad Stockholm använder begreppet i vid mening. ”Bidra till att främja en effektivare energianvändning samt utveckling och användning av förnybar energi. Dessutom bidrar insatserna till att utveckla teknik för minskade utsläpp i alla led.”

Minskad segregation: Grön BoStad Stockholm har som mål att minska skillnaderna relaterade till boende i Stockholms län. Inte bara segregation av utlandsfödda utan även segregation på grund av skillnader i inkomst, arbete och utbildning.

Grön BoStad Stockholm arbetar i fyra sammanlänkade delprojekt

Projektets övergripande effektlogik