Organisation

Grön BoStad Stockholm arbetar genom fyra sammankopplade delprojekt, så kallade arbetspaket. Varje delprojekt leds av en av Grön BoStad Stockholms samverkanspartner. Var för sig och tillsammans bidrar de till att överbygga hinder för en hållbar stadsutveckling.

Testbäddar

Grön BoStad Stockholm hittar och skapar testbäddar för att utveckla, certifiera och demonstrera produkter, tjänster och processer som skapar mer hållbarhet och integration.

Delprojektet Testbäddar leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och har som mål att synliggöra och skapa testbäddar för företag som arbetar med miljöteknik i bostadssektorn. En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden.

Fler företag får tillgång till testinfrastruktur

Delprojektet förtydligar och samlar de olika erbjudanden som testbäddarna i regionen har och skapa nya bäddar kring områden där det finns behov. Att företag får tillgång till testbäddarna är viktigt eftersom att instegshöjden inom miljöteknik och bygg är hög, med långa ledtider och stora investeringar. För små och medelstora företag kommer därför testbäddarna att fungera som ett viktigt steg på väg mot att kunna sälja produkter på både hemmamarknad och exportmarknad.

Testbädden i sig fyller dels en teknisk funktion

Den är riggad för att kunna utföra tester och verifieringar som redovisar vad tekniker presterar. Dels fyller den en kunskapsspridande funktion, eftersom att tekniken kan demonstreras för potentiella kunder i en verklig kontext. Det blir genom testbädden lättare att förstå att hur tekniken kommer att fungera på riktigt.

Genom att testbäddarna kommer att bygga på dialogprocesser så kommer förståelsen och acceptansen för nya åtgärder och insatser att öka. Intressenternas engagemang, kunskap om och intresse kommer att öka i och med de får möjlighet att vara delaktiga i utvecklingsprocessen. Dialogprocesser ökar chanserna för att nya lösningar ska få ett brett genomslag och därmed verkligen påverka den hållbara stadsutvecklingen.

Effekten av detta är sammantaget att tiden mellan FoU, demo och försäljning kortas för företagen, vilket förbättrar deras chanser till tillväxt. Detta krävs särskilt inom området hållbar stadsutveckling som karaktäriseras av stora investeringar, långa ledtider och offentligt ägande.

Delprojektet testbäddar ska fungera som

1) ett forum för befintliga testbäddar

2) ett stöd för kommuner som själva vill starta en testbädd 

3) en möjlighet för företag att få teknik verifierad av en oberoende aktör

Anmäl ditt företag för tillgång till en testbädd eller verifiering av teknik genom att höra av dig till delprojektledare Johan Strandberg  johan.strandberg@ivl.se

Upphandling

Grön BoStad Stockholm rustar företag för att kunna delta i upphandlingar, och rustar upphandlare så de kan ställa krav för ökad hållbarhet och integration.

Det är tydligt att offentliga och privata beställare inte alltid känner sig trygga i att handla upp små- och medelstora företag med innovativa produkter eller tjänster och system, trots att konkurrensen inom byggbranschen är låg. Även om branschen innehåller tusentals företag, finns bara ett fåtal som kan sig an riktigt stora projekt. Det hämmar innovations- och utvecklingskraften bland SME:er.

Delprojektet Upphandling leds av Sustainable Innovation och har den övergripande målsättningen att föra offentliga och privata beställare och SME-företag närmare varandra i syfte att öka beställarens trygghet i utveckling och upphandling, förenkla innovativa SME-företags deltagande i offentliga och privata upphandlingar och driva på innovations- och utvecklingskraften i den Svenska bygg- och renoveringsindustrin.

Hinder för tillväxt i små och medelstora företag

Det faktum att beställaren (offentlig som privat) prioriterar köpet av en trygg och säker leverans innebär att kvalifikationskraven i upphandlingen ökar, vilket försvårar för SME-företag, Företagarna (2012) ”Små företag och offentlig upphandling – hur går det?”. Samtidigt är konkurrensen inom byggbranschen i Sverige är låg. Även om branschen innehåller tusentals företag, finns det bara ett fåtal som kan ta på sig riktigt stora projekt. Konkurrensen från utländska företag är fortfarande låg och inträdesbarriärerna är höga.

Enligt en intervjustudie genomförd av IVL på uppdrag av Stockholm Business Region Development ser SME-företag Sverige som en prioriterad tillväxtmarknad men ser även hinder i kapitalbrist, svårigheter att hitta rätt kompetens, samt en för låg efterfrågan på marknaden. Det är tydligt att offentliga och privata beställare inte känner sig trygga i att handla upp SME-företag med innovativa produkter/ tjänster och system vilket hämmar innovations- och utvecklingskraften bland Svenska SME-företag.

Nya upphandlingsstrategier behövs

Konkurrensverkets forskningsrapport pekar på att ”entreprenadupphandlingar” ut hur privata och offentliga beställare kan främja effektivitet och innovation i sina byggprojekt genom att välja lämpliga upphandlingsstrategier som möjliggör en situationsanpassad balans mellan samarbete och konkurrens. På detta sätt har professionella beställare möjlighet att påverka branschens utveckling.

För att en klimatsäker renovering och nybyggnation av bostäder skall kunna ske i stor skala över hela Sverige krävs att byggkostnaderna minskar drastiskt samtidigt som innovationsklimatet höjs så att små- och medelstora företag kan utvecklas och ge stöd till ökad sysselsättning och integration.

Med projektet Effektiv Renovering vill SABO, Sustainable Innovation och HBV hitta lösningar som bedöms ha potential att – i kombination med krav på sociala hänsyn i upphandling – minska renoveringskostnaden med 25 % samt generera samhällsekonomiska vinster genom ökad integration, sysselsättning och innovationskraft inom det allmännyttiga beståndet. Vidare driver Sustainable Innovation för Energimyndighetens räkning test & verifiering samt skapande av beställargrupp kring styrsystem för solceller/ batterilager/ laddinfrastrukturer och planerar en teknikupphandling kring värmeväxling av avloppsvatten.

Kontakt: Lovisa Bengtsson lovisa.bengtsson@sust.se

Arenan

Grön BoStad Stockholm skapar tillfällen där aktörer i bostadssektorn kan mötas för att hantera utmaningar tillsammans. De tillfällena utgör Arenan som länkar samman regionens arbete för en hållbara bostäder.

Delprojektet Arenan leds av Länsstyrelsen Stockholm och ska skapa en mötesplats där olika aktörer kan lyfta fram visioner, diskutera synergier och resonera kring målkonflikter. Dessa aktörer är kommuner, länsstyrelsen, landstinget, företag och akademiska institutioner och verksamheter. Mötesplatser kan vara konferenser, mässor, workshops och studiebesök. 

Mobilisering, förankring och spridningar av koldioxisnålt byggande och renovering i Stockholmsregionen är viktigt för Arenan – för att kunna diskutera hur och var Stockholm bygger mest klimatsmart, utan ytterligare segregation. Arenan ska vara den kanal som visar de resultat som tas fram i övriga delprojekt i Grön BoStad Stockholm och gör det möjligt att länka samman andra projekt som utförs i regionen.

För ingående parter i Grön Bostad Stockholm syftar arenan till att möjliggöra en dialog med regionens aktörer om resultat, metoder och angreppssätt. Det ger parterna möjlighet att kommunicera lösningar och få feedback som kan bidra till en ökad förståelse av aktörers behov som ger stöd för fortsatt utveckling.

Arenan förhåller sig till regionens samhällsbyggnadsplanering och RUFS-arbetet. Delprojektet kan bidra till att konkretisera handlingsplanen i RUFS men som en fristående process. Andra regionala arbeten och policys som arbetet kan förankras i är Strategi för vattenförsörjning, Klimat- och energistrategin, Färdplan 2050, osv. Det finns möjlighet att koppla ihop de event och forum som finns idag som; Regionala miljömålsrådet, Bostadsforum, Strategiskt nätverk inom samhällsbyggnadsområdet mm.

Kontaktpersoner:

Anna-Lena  Lövkvist Andersen anna-lena.lovkvist.andersen@lansstyrelsen.se och Arivan Tutal, Arivan.tutal@lansstyrelsen.se

Kunskap

Grön BoStad Stockholm kopplar samman forskning och teknisk utveckling med små och medelstora företag i regionen.

Delprojektet drivs av forskare på KTH, som är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar KTH studenter och forskare från hela världen. Delprojektet handlar om att dels kvalitetssäkra de innovationer och processer som olika SME för till marknaden, dels tillföra kunskap som finns olika forskningsprojekt till relevanta SME och andra delprojekt inom projektet.

KTH har tre huvuduppgifter i delprojektet Kunskap

Den första är att vara en kanal för att överföra kunskap mellan forskare och innovativa små- och medelstora företag.

Det andra är att bidra med den kritiska analys som är en del i universitetens tradition och kärnkompetens. Den kompetensen att användas för att kvalitetssäkra de idéer som olika små och medelstora företag för fram.

Den tredje uppgiften är att samspela med övriga arbetsområden inom Grön BoStad Stockholm och bidra med akademisk kompetens.  Arbetet ska ske genom nätverksarbete, workshops och seminarier. Resultatet kommer bland annat synas i rapporter som ska kunna fungera som beslutsunderlag för exempelvis beställare.

Kontakt: Folke Björk folke.bjork@byv.kth.se