Testbäddar

Grön BoStad Stockholm hittar och skapar testbäddar för att utveckla, certifiera och demonstrera produkter, tjänster och processer som skapar mer hållbarhet och integration.

Delprojektet Testbäddar leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och har som mål att synliggöra och skapa testbäddar för företag som arbetar med miljöteknik i bostadssektorn. En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden.

Fler företag får tillgång till testinfrastruktur

Delprojektet förtydligar och samlar de olika erbjudanden som testbäddarna i regionen har och skapa nya bäddar kring områden där det finns behov. Att företag får tillgång till testbäddarna är viktigt eftersom att instegshöjden inom miljöteknik och bygg är hög, med långa ledtider och stora investeringar. För små och medelstora företag kommer därför testbäddarna att fungera som ett viktigt steg på väg mot att kunna sälja produkter på både hemmamarknad och exportmarknad.

Testbädden i sig fyller dels en teknisk funktion

Den är riggad för att kunna utföra tester och verifieringar som redovisar vad tekniker presterar. Dels fyller den en kunskapsspridande funktion, eftersom att tekniken kan demonstreras för potentiella kunder i en verklig kontext. Det blir genom testbädden lättare att förstå att hur tekniken kommer att fungera på riktigt.

Genom att testbäddarna kommer att bygga på dialogprocesser så kommer förståelsen och acceptansen för nya åtgärder och insatser att öka. Intressenternas engagemang, kunskap om och intresse kommer att öka i och med de får möjlighet att vara delaktiga i utvecklingsprocessen. Dialogprocesser ökar chanserna för att nya lösningar ska få ett brett genomslag och därmed verkligen påverka den hållbara stadsutvecklingen.

Effekten av detta är sammantaget att tiden mellan FoU, demo och försäljning kortas för företagen, vilket förbättrar deras chanser till tillväxt. Detta krävs särskilt inom området hållbar stadsutveckling som karaktäriseras av stora investeringar, långa ledtider och offentligt ägande.

Delprojektet testbäddar ska fungera som

1) ett forum för befintliga testbäddar

2) ett stöd för kommuner som själva vill starta en testbädd 

3) en möjlighet för företag att få teknik verifierad av en oberoende aktör

Anmäl ditt företag för tillgång till en testbädd eller verifiering av teknik genom att höra av dig till delprojektledare Johan Strandberg  johan.strandberg@ivl.se

Resultat och rapporter

Testbäddar i Stockholmsregionen

Fler inventeringar av svenska testbäddar

Swedish Testbeds

Testbäddar i Sverige